mons registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuvikai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieko, tas randa:    

         Populiariausios paiekos
Naujienos Straipsniai Bald gamyba Bald pardavjai Interjeras Partneryst Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Ipardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Èiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partneryst

IEÐKOME UÞSAKOVØ

Bookmark and Share
metalø apdirbimo ámonë

UAB NMF Metal yra metaliniø vamzdþiø ir apvalaus metalo apdirbimo ámonë, dirbanti su ovalo, apvalios, staèiakampio ir ðeðiakampio tipo medþiagomis bei vamzdþiais. Ámonë gamina platø gaminiø asortimentà (lempø metalinius elementus, medicinines rankenas, tvoras, këdþiø rëmus, aptvërimo árangà, laiptus, vartus, metalinius kastuvus, geleþinkeliø konstrukcijas bei ávairias kitas metalines detales). Mes galime pasiûlyti ðias paslaugas: Vamzdþiø pjaustymas; CNC vamzdþiø lankstymas; Ðtampavimas ekcentriniais presais iki 100 tn; CNC tekinimas; Græþimas; Ðlifavimas; Skyliø iðmuðimas vamzdþiuose; Galtavimas; Vidinis ir iðorinis sriegiavimas; Suvirinimas TIG, MIG, naudojant robotà; Rankinis/mechaninis surinkimas; Pakavimas. Siekiant pasiûlyti mûsø klientams visapusiðkà aptarnavimà, mes naudojame mûsø patikimas miltelinio daþymo ir cinkavimo paslaugas teikianèias ámones. Tikimës, kad Jus sudomino mûsø ámonë ir mes galësime pradëti sëkmingà bendradarbiavimà.
 
 
JURGITA DIMSTEINË
Adresas:  Ðiauliai
Telefonas:  861625791
Faksas:  841440681
El. patas:  sales1 @ nmfmetal.eu
Tinklalapis:  http://www.nmfmetal.eu


2012-05-08
 
 

Prenumeruok naujienlaik

       vesk savo el. pato adres:
    
 
Reklama    Prisijungti    mons registravimas

  dti mgiamus
Visos teiss saugomos � 2000-2024
 
Bald pardavjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Èiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Èiuziniai Jums
 Proho

Visos mons