Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

Kvieèiame bendradarbiauti prekybos atstovus, architektus, dizainerius.

Bookmark and Share
interjero elementø ið metalo projektavimas ir gamyba

Gaminame interjero ir eksterjero dekoro elementus, apdailos detales ið ávairaus metalo. Iðskirtiniai ámonës gaminiai - rankø darbo hipnotizuojanèios dekoratyvinës metalo plokðtës, kurias naudojame baldø gamybai, sienø, lubø ir kitø interjero elementø apdailai (kolonø, pertvarø, prekystaliø, vieðbuèiø recepcijø ir kt. elementø dekoravimui) bei reklaminiø skydø, logotipø gamybai. Tai autorinë dizaineriø sukurta ðiuolaikiðka, moderni, ilgaamþiðka, ávairioms interjero kompozicijoms tinkanti apdailos medþiaga.
 
 
UAB "Technotool"
Adresas:  Mainø g. 23, Klaipëda
Telefonas:  +370 612 42 021
El. paðtas:  info @ metalartstudio.lt
Tinklalapis:  http://metalartstudio.lt


2012-10-23
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës