Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

medienos,mdf,plastiko frezavimas cnc staklemis

UAB Viljuna

medienos,mdf,plastiko frezavimas -kompiuterinio valdymo(cnc) staklemis.

 

Ieðkome partneriø, siûlome nestandartinius baldus

V.Trapnausko I.Á Tekelas

Laba diena, V.Trapnausko Tekelas projektuoja ir gamina nestandartinius baldus pagal individualius uþsakymus. Mûsø kolektyvas jaunas, taèiau turintis daug patirties nestandartiniø baldø gamyboje. Mes galime pagaminti visus baldus, kurie gaminami ið masyvo (pusis, uosis, àþuolas) : biuro baldus, virtuvës baldus, prieðkambario, miegamojo, vaikø kambario baldus, sekcijas, spintas, këdes. Taip pat gaminame laiptø pakopas, laiptø atramas. Gaminame pagal Jûsø pateiktas specifikacijas Geros dienos V.Trapnausko I.Á. Tekelas

 

Ieðkome partneriø, siûlome minkðtus baldus

Henzas

Laba diena, firma Henzas (bendra lenkijos vokietijos imone) gamina ir parduoda aukstos kokybes minkstus baldus. Baldus parduodame vokietijoje, austrijoje, lenkijoje. Ieskome partneriu Lietuvoje.

 

Siûlome savo paslaugas arhitektams, dizaineriams , privatiems asmenims

Dirbtuvës "Këdrø alëja"

Gaminame Japoniskas duris SHOJI,FUSUMA,AMADO. Japoniskus baldus. Kuriame Japonu interjera, eksterjera. Gaminame pavesines, tradicinius Japonu arbatos namelius, tvoras, vartus ir tt... Kuriame Japoniskus sodus, suformuojam landsafta, irengiame tvenkinius, upelius, krioklius, formuojame medzius ir t.t.

 

Meninës kalvystës dirbiniai

Julius

Kuriame ne tik profesionalø dizainà, darbø eskizus, bet ir atliekame gamybos, montavimo bei kitas su kalvyste susijusias paslaugas visoje Lietuvoje. Mes projektuojame, gaminame, montuojame metalo bei kalto metalo gaminius: * Vartus, tvoras, laiptø, balkonø ir aikðteliø turëklus, langø grotas. * Þvakides, þibintus, þidinio dureles, árankius, ðviestuvus, dekoratyvines skulptûras. * Baldus, lovas, këdes, stalus, barus, gëliø stovus, sodo baldus. * Stogelius, pavësines, pakabas ir kita. Klientø pageidavimu, ávairûs nestandartiniai gaminiai gali bûti derinami su stiklo, medþio, akmens ar kitø medþiagø apdaila Maloniai laukiame Jûsø.

 

BALDU GAMYBA

privatus

BALDU GAMYBA gaminame virtuves , miegamojo ,biuro baldus ,spintas su stumdomomis durimis ,komodas . dirbame greitai ir kokybiskai suteikiame garantija

 

Ieðkome partneriø

UAB Ekomaks AR

Gaminame tekintas baldø detales bei tekiname kitus medinius gaminius pagal pateiktus kliento reikalavimus.

 

Ieðkome partneriø (baldø dizaineriø)

UAB "Lario baldai"

Ieðkome nestandartiniø, korpusiniø baldø dizaineriø, galinèiø ieðkoti klientø, bei projektuoti baldus. Domina Marijampolës, Kauno, Alytaus apskritys.

 

BALDAI NAMAMS, VIEÐBUÈIAMS, PARDUOTUVËMS

UAB "Vaimeta"

UAB “Vaimeta” prekybos árangos ir baldø, metaliniø tvorø ir turëklø bei ðarvuotø durø gamintoja. Projektuojame ir gaminame nestandartinius baldus ir prekybinæ árangà, pagal klientø pageidavimus. UAB "Vaimeta" klientai: bankai, automobiliø salonai, vieðbuèiai, prekybos, gamybos, transporto bendrovës, valstybinës ástaigos, mokyklos, bibliotekos, fiziniai asmenys. Dirbame visoje Lietuvoje. Mûsø tikslas pasiûlyti klientui daugiau nei gerà kainà.

 

Ieðkome partenriø

UAB "Art de Lux"

Galime pagaminti stiklà pagal indvidualø uþsakymà, kuris gali bûti naudojamas kaip baldø dekoracija(pvz. stalvirðis, këdës atkaltë ir pan.), taip pat galima pagaminti ðviestuvus ið dekoruoto stiklo, dekoruoti kliento jau turimà stiklà. Gaminame duris ir pertvaras dekoruotas stiklu. Jei susidomëjote maloniai kvieèiame susisiekti su mumis nurodytais kontaktais,arba galite mus aplankyti Kaune interjero dizaino centre ARTIS.

 

Ieðkome partneriø realizacijai

UAB "ZOV baldai"

Mes eksportuojame produkcijà á Rusijà, Kazachstanà, Ukrainà, JAV, Izraelá. Dabar mes ieðkome naujø partneriø Lietuvoje, Latvijoje ir kitose ES ðalyse, kurie norëtu realizuoti mûsø produkcijà rinkoje. Kaip stambus gamintojas mes siûlome stabilumà, trumpus uþsakymø atlikimo terminus (pvz. virtuvës baldai nuo 15 (standartai) iki 45 (nestandartai, masyvas) ir þemas kainas.

 

Ieðkome partneriø

‘‘ART BETONAS.LT‘‘

Aplinkos dekoravimas.Sodo dizainas.Betono gaminiai,maþosios architektûros formos. "ART BETONAS.LT" Gaminame ir parduodame eksterjero gaminiai ið betono (baltas cementas ir marmuro miðinis): namø,lauko,sodo ir parko aplinkos dekoravimui. (Ávairios skulptûros,fontanai ir gëliø vazonai). Gaminame ir parduodame interjero gaminiai ið specialaus gipso ir kreidos miðinio, taèiau netepûs, o namai, papuoðti jais, ágauna didingumo bei jaukumo.Tinka eksponuoti skulpturas,geles ir t.t.

 

Gaminame baldus pagal individualius uþsakymus

UAB "DOMO VERSLAS"

• Ofiso / Biuro baldai • Virtuvës baldai • Miegamojo baldai • Svetainës baldai • Jaunuolio baldai • Slankiosios sistemos • Prieðkambario baldai • Komodos / Spintos • Stalai • Vonios baldai

 

Ieðkome partneriø

UAB Ardatano investicijos

Mûsø veikla: baldø, stiklo, plastiko, MDF bei MPP ir kitø medienos bei metalo gaminiø daþymas pagal RAL ir NCS spalvynà. Vykdoma vidaus durø gamyba.

 

MDF dazymas, baldu dazymas

Afrido Invest, UAB

Afrido Invest, UAB. MDF daþymas blizgus 120 lt/m2, matinis 80 lt/m2, baldø, stiklo ir kitø medienos bei metalo gaminiø daþymas, lakavimas, beicavimas bei sendinimas. Raiþyto ar frezuoto MDF dazymas. MDF pjaustymas pagal uþsakovo brëþinius, MDF pardavimas. Baldø daþymas, projektavimas ir gamyba. Uþtikriname gaminiø ilgaamþiðkumà, didelá atsparumà aplinkos poveikiui. Turime galimybæ transportuoti ið visos Lietuvos.

 

Ieskome partneriu

UAB BALDU PARDUOTUVE

14metu prekiaujame baldais.Projektuojame korpusinius baldus.Ieskome gamintoju ir tiekeju norinciu prekiauti ivairiais baldais musu parduotuveje.Panevezio m.centre 550kv.m.

 

Laisvai samdomas vadybininkas

Nenurodyta

Labas visiems ieðkantiems tiesioginio kliento. esu dirbusi minkðtø baldø gamyboje,todël neblogai iðmanau technologija.Tiesiog atvedu klientà ir kai sandëris sëkmingas pasiimu suderëta honorarà...Jums nereikia darbinti nereikia mokëti uþ mane mokesèiø pati sutalpinu visur jûsø produkcijà ir savais bûdais ieðkau tiesioginio kliento.Galite raðyti emailus ar skambinti nurodytais kontaktais.

 

Siulome

UAB "Akmus"

firma "Akmus" siûlo natûralaus àþuolo, alksnio ir berþo baldines dureles. Taip pat kokybiðkai nudaþytas MDF detales. Dureliø matmenys - nestandartiniai. Mes garantuojame platø spalvø ir raðtø spektrà, estetiná groþá ir aukðtà gaminio kokybæ ir ilgaamþiðkumà. Su pagarba, Akmus.lt

 

Ieðkome partneriø

UAB "BLAKÐTAS" BALDAI VISIEMS

Ieðkome minkðtø lietuviðkø baldø gamintojø.

 

Ieskomemenininku ir gamintoju gaminanciu naturalios medienos baldu konkurencingomis kainomis

e.interjeruvizija.lt

laba diena ypac laukiame menininku kurie konkurencingomis kainomis pasiulys baldus elektroninei parduotuvei ir galbut imones baldu salone. el.pastas. ausra.vaitiekaite@gmail.com http://e.interjeruvizija.lt/

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës