Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Ieskome partneriu

UAb

Esame jaunu specialistu komanda, kuri uzsiima minkstu baldu gamyba. Pagaminsime balda pagal JUSU poreikius ir norima dizaina. Baldas kokio JUS norite, o ne koki JUMS siulo.

 

Ieðkome partneriø

UAB ''Bresta''

Ieðkome partneriø, kurie platintø mûsø gaminamus baldus. Gaminame kietuosius korpusinius baldus ið LMDP. Siûlyti ávairius variantus.

 

Siûlome biuro, vieðbuèiø, valdomojo, virtuvës baldus.

ERGOLAIN GROUP

Ergolain ámoniø grupë, siûlo biuro, baro bei valgomojo këdes, kurias importuoja ið Èekijos, Lenkijos, Italijos fabrikø. Partneriams taikomos patrauklios bendradarbiavimo sàlygos.

 

Ieðkome partneriø

Dogre baldai

Ieðkome baldiniø plokðèiø pardavëjø bei pjovëjø. Domina pavyzdþiai, kainos, techninë informacija.

 

reikalinga pjovimo-laminavimo paslauga.

Ieskome pastovaus pjovimo-laminavimo paslaugos tiekejo Vilniuje.

 

Ieðkome partneriø

"Markize Karolina" UAB

Ieðkome partneriø, kurie galëtø tiekti virtuvinius stalus ir këdes. Gali bûti ir svetainës stalai. Mums reikalinga keletà komplektø pasistatyti ekspozicijai.

 

Perkraustymo paslaugos

K. Norkûno IÁ

• Perkraustome butus, biurus: pakrauname, iðkrauname, perneðame, supakuojame, iðpakuojame, ardome, surenkame, sustatome baldus á jûsø numatytas vietas. Sudedame jûsø turtà á tam skirtas kartonines dëþes; • Nomuojame perkraustymams pritaikytas kartonines dëþes; • Perveþame meno kûrinius, pakuojame, krauname; • Perneðame, pakrauname, iðkrauname transportuojame sunkius ir negabaritinius krovinius; • Naujø baldø transportavimas, pakavimas, surinkimas ir sustatymas á jûsø numatytas vietas; • Atliekame pakrovimo / iðkrovimo darbus.

 

Ieskome baldu gamintoju

UAB "VM projektai"

Ieskome standartiniu baldu gamintoju, kurie noretu prekiauti savo baldais internetineje parduotuveje www.baldai1.lt. Mums svarbus gamybos terminai (jei produkcijos nesandeliuojate), uzsakymu sistema.

 

Siûlome paslaugas visiems, kam reikalingi krovos ar perveþimo darbai

Visos sostinës, UAB

UAB "Visos sostinës" pagrindinë veiklos kryptis - tarptautiniai ir vietiniai perkraustymai, transporto paslaugos. Mûsø filialai yra Vilniuje, Kaune ir Klaipëdoje, todël galime pasiûlyti itin patrauklias kainas vykdant tarpmiestinius uþsakymus.

 

Patalpø iðsinuomuoti prekybai iki 100kv.m.

UAB

Pleciame prekybos tinkla ir ieskome patalpø prekybai vykdyti nuo 50iki 100kv.m.

 

Ieðkome dizaineriø

Dogre Baldai

Ieðkome dizaineriø bendradarbiauti apdailoje, baldu bei medienos gamyboje, netradiciniuose sprendimuose.

 

Tarpininkaujame perkant/parduodant stakles

RZstakles

Negalite parduoti savø devëtø stakliø ar iðsirinkti naujø - kreipkitës padësime!!!!!!!! 10metø patirtis ðioje sferoje !!!!!

 

Rinka ir partneriai

Ryðiø pasaulis

Ieðkote partneriø, prekybos atstovø ar pirkëjø, kvieèiame ámones, gamybininkus, ávairiø paslaugø teikëjus paskelbti apie Jûsø prekes ir paslaugas informacinëje terpëje - Inmarket. Tai greitai besipleèianti rinka su savo paruoðtais vadybininkais ir vartotojais. Norint pateikti prekes ar paslaugas reikia iðsipirkti "Biznio" paketà 219Inm (Euro). Norintiems tik pirkti galima uþsiregistruoti nemokamam "Test" paketui. Papildoma informacija el. paðtu arba tel. 8685 33303 Artûras http://aspm.inmarket.biz

 

Metaliniai baldø rëmai,kojos këdës

UAB "Agonika"

Metaliniai baldø rëmai,kojos këdës Sveiki, esame metalo gaminiø gamintojai.Specializuojamës baldø pramonëje.Galime pasiûlyti nemaþà asortimentà metaliniø stalo kojø , kojeliø,metaliniø stalø rëmø.Taip pat gaminame metalinius këdþiø rëmus,baro bei pusbario këdþiø rëmus.Galime gaminti pagal klientø pateiktus brëþinius ávairias metalo konstrukcijas skirtas baldams ir ne tik.Gaminius daþome milteliniu bûdu.Plaèiau apie mus rasite internetinëje svetainëje. Tel/Fax 8-37 551092. www.algonika.lt el.p. algonika@takas.lt ,algonika.metalas@zebra.lt Direktorius: Audrius Bulovas mob. 860045255 Gamybos vadovas: Robertas Tamulis mob. 860035533 Projektø vadovas: Gintaras Petrauskas mob. 867199809

 

Patalpas Vilniuje

Dogre Baldai

Issinuomuociau patalpas vilniuje tinkancias baldu gamybai

 

gaminiai is metalo

UAB"TAULIDAS"

Gaminame zigzagines spyruokles ir kt baldø furnitûrà ið metalo.

 

Ieðkome partneriø

A. Gaièiûnienës IÁ

Ieskome partneriu kurie galetu prekiauti bei siulyti prabangu, ir visiskai nauja Lietuvoje produkta savo klientams. Bendradarbiaujame su dizaineriais, architektais, kompanijomis, kurios prekiauja santechnikos iranga, statybinemis organizacijomis... Daugiau informacijos apie produkta galima rasti musu interneto svetaineje: www.bide.lt Norime Jums pasiulyti abiem pusem naudinga bendradarbiavima.

 

Profesionalios perkraustymo/pervezimo paslaugos

UAB "Viaginta"

Profesionaliu perkraustymu kompanija UAB "Viaginta" siulo rinkai skubius ir kokybiskus pervezimus/perkraustymus Lietuvoje bei visoje europoje. Siulome bendradarbiavima gabenant ivairaus pobudzio krovinius tarp ju ir meno kurinius. Esame patyrusiu ir profesionaliu specialistu komanda, kokybiskai bei operatyviai vykdanti, tiek smulkius, tiek stambius perkraustymo projektus. Dziaugtumes galedami Jums padeti spresti pervezimo rupescius ir prisiimti perkraustymo nuo "duru iki duru" atsakomybe. Del specialaus pasiulymo Jusu imonei prasome kreipkites nurodytais kontaktais.

 

ieðkome partneriø

UAB "Frogatas"

UAB „Frogatas" uþsiima didmenine bei maþmenine prekyba ávairiais gaminiais ið natûralaus akmens, kurie yra skirti interjero-eksterjero apdailai,þidiniams bei ávairiems landðafto darbams. Ieðkome partneriø.

 

IEÐKOME KLIENTØ

Minkama

Ieðkome klientø korpusiniø baldø ásigijimui.Ypatingi pasiûlymai uþ prieinamà kainà Jûsø namams, biurui, ofisui..Maloniai kvieèiame apsilankyti mûsø tinklalapyje www.minkama.lt

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës