Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15
 

Ieðkome partneriø

'Nedmija"

UAB"Nedmija" gamina ávairios paskirties korpusinius baldus namams,kavinëms, biurams. Ieðkome verslo partneriø (dizaineriø, architektø).

 

Ieskom tiekeju

Ziogita

Ieskome buitines techniko tiekeju.

 

MDF pjaustymas, dazymas, lakavimas

IMONE

Imone siulo MDF pjaustyma, frezavima pagal uzsakovo briezinius, dazyma, lakavima, sendinima, beicavima. Galime dirbti su savo medziagom. Jus uzsakote ir gaunate gatava produkta. Galime patys transportuot po visa Lietuva.

 

Ieskome partneriu, siulome dazyma, lakvima, beicavima, sendinima

UAB "AVORMITAS"

UAB "AVORMITAS" atlieka MDF pjaustima, frezavima pagal uzsakovo briezinius, poreikius. Dazome, lakojame, beicuojame, sendiname MDF, mediena, plastika, stikla, metala. Restauruojame baldus bei duris. Kokybe ir greiti garantuojame. Galime transportuot is visos Lietuvos.+37061438811

 

Ieðkome partneriø

UAB "Antoris"

Ieðkome prekybos partneriø

 

ieðkome baldø tiekëjø

UAB"Ralbera"

Ieðkome minkðtø baldø gamintojø,galinèiø gaminti ir tiekti baldus prekybai.Ieðkome baldø tiekëjø,galinèiø tiekti baldus ið Lenkijos baldø ámonës "BODZIO"

 

ieskau partneriu

RUSLANAS

baldu dazymas,lakavimas ,beicavimas is kliento ir mano medziagu mdf naturalaus medzio,fanieruotes.

 

CNC pjaustymo kortos

UAB

Braiþau baldiniø detaliø pjaustymo kortas WoodWop programa CNC apdirbimo centrams.

 

Reikalingi baldø gamintojø individualiems projektams ágyvendinti.

TIKO

Projektuojame ir gaminame baldus. Siekiant didesnës kokybës, paslaugø teikimo garantijø bei gero serviso uþtikrinimo savo uþsakovams ieðkome individualiø baldø gamintojø. Siûlome ir savo projektuotojø-dizaineriø paslaugas. Laukiame pasiûlymø ir ið jûsø.

 

Ieðkome uþsakovø

UAB"Almecha"

Ámonë siûlo nestandartiniø metalo gaminiø gamybà pagal individualius uþsakynus, ðtampavimo paslaugas, furnitûros gamybà ir kt.

 

Ieskome partneriu

"Lietbalda"

Ieskome kedziu gamintoju,galinciu gaminti kedes pagal duotus pvz. Klausti per e-mail

 

Ieskome partneriu

"Siaures medis"

Ieskome partneriu baldu, lauko baldu, pavesiniu, gamyboje. Domina ivairus variantai.

 

Medienos gaminiai

UAB

Sekmingai dirbanti imone, kuri uzsiima grindiniu lentu ir parketo gamyba, iesko imoniu, kurioms reikalinga uosio mediena ar jos gaminiai. Galimi dideli kiekiai. Pristatymas visoje Lietuvoje.

 

Interjero dizaineriams

UAB IPAS

Siûlome kompaktiðkus sporto kampelius, kuriuos galima árengti bute arba namuose. Tinka kûdikiams nuo 6 mënesiø, vaikams, paaugliams ir suaugusiems.

 

Ieðkome partneriø pardavinëti medþio masyvo baldus ið berþo.

UAB "Monarchgroup"

Ieðkome partneriø, kurie Lietuvoje norëtø atstovauti klijuoto berþo masyvo baldus. Daugiau informacijos galite pasiteirauti elektroniniu paðtu aurelijus@monarchgroup.lt arba susisiekti tel/faks.: 8 (5) 2727753. http://www.tuko.lt

 

Siûlome bedradarbiavimà interjero dizaineriams

UAB Morita

Siûlome bendradarbiavimà interjero dizaineriams. Didelis varstomø/stumdomø vidiniø durø pasirinkimas-italiðkos, vokiðkos, lenkiðkos. Geros bendradarbiavimo sàlygos!

 

IEÐKOME PARTNERIØ

UAB BLAKÐTAS

UAB “Blakðtas” didmeninæ prekybà vykdo Marijampolës,Vilniaus,Maþeikiø,Ðiauliø,Panevëþio, Plungës ir Kauno regionuose. Mûsø atidaryti baldø salonai “Baldai visiems” yra Marijampolëje, Kauno g. 102 ir Kaune Tilþës g. 41. Mûsø ámonë ið Vokietijos importuoja minkðtuosius gobeleninius ir odinius baldus, þurnalinius ir tv-audio staliukus.Ið Lenkijos - korpusinius baldus. Taip pat prekiaujame minkðtaisiais lietuviðkais baldais.

 

Ieðkome verslo partneriø visoje Lietuvoje

Akmens dirbiniai

Tiekiame akmens produkcija - zidiniu apdailos, naturalaus akmens plyteles, fontanai, kolonos, laiptai, naturalus dekoratyvinis akmuo, antkapiai. Ieskome verslo partneriu norinciu imti akmens produkcija pigiau!

 

Ieðkome prekybos atstovø

UAB "BARSIS"

Mûsø ámonës pagrindinë veikla mediniø vidaus durø gamyba. Ieðkome prekybos atsovø didþiuosiuose Lietuvos miestuose. Galime tiekti tiek standartinius gaminius bei atlikti individualius nestandartinius uþsakymus. Galime pasiûlyti ir kitø gaminiø: laiptø pakopos, stalvirðiai, grindjuostës, ávairûs kiti gaminiai pagaminti ið medþio masyvo.

 

Esame vienetiniø baldø gamintojai ir ðiuo metu ieðkome partneriø (interjero dizaineriø, interjero salonø, baldø salonø, statybø ámoniø), kurie norëtø kartu padëti klientams kurti jaukius ir iðskirtinius namus

UAB "Baldmax"

Mes gaminame vienetinius nestandartinius biuro, svetainës, miegamojo, prieðkambario, virtuvës ir vonios baldus ið lakuotos, daþytos, laminuotos, lukðtu dengtos MDP, be to gaminame ir oda aptrauktas, lenktas ar stiklo detales. Mûsø ámonë gamybos srityje dirba jau 5 metus, per ðá laikà esame árengæ net tik daugybe privaèiø, bet ir visuomeniniø objektø ( E. Buèinskienës protezavimo klinika, plyteliø salonas "Linea", UAB "Jolsana" biuras, kavinë "Londonas"). Didelá dëmesá skiriame kokybei, stiliui ir technologiniø naujoviø diegimui. "Baldmax" projektuoja ir gamina baldus pagal kiekvieno individualaus kliento poreikius. Pas mus klientø norai ir idëjos tampa unikaliu ir funkcionaliu baldu.

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës