Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15
 

siulome bendradarbiauti ,isipareigojame tik mes...

Montalita

UAB THERMA LUX teikia ðias paslaugas: - vonios kambario árangos montavimas; - vonios kambario árangos iðmontavimas; Montavimo darbams suteikiama 6 mën.- 1 metø garantija. Ðiuo metu ieðkome naujø partneriø ir siûlome Jums bendradarbiauti! Sudarius tarpininkavimo sutartá, mûsø paslaugoms taikoma nuo 20 procentø atlygis priklausomai nuo uþsakymø kiekio, darbø apimties.Minimali uþsakymo suma- 300 litø.Jokiu ásipareigojimø jums , ásipareigojame tik mes moketi 20 procentø jums, nuo jusø uþsakymø kiekio. Jus siûlot – mes mokame. Darbus atliekame visuose Lietuvos miestuose! Galimi ir kiti bendradarbiavimo variantai, bei specialûs pasiûlymai. Þemiau pateikiame maþmenines montavimo darbø kainas. Labai malonu, kad radote laiko pasidomëti mûsø pasiûlymu. Tikimës malonaus ir prasmingo bendradarbiavimo. Lauksime Jûsø atsakymo, pasiûlymø. Su pagarba, Deimante Bereznevièûtë Vadybininkë UAB “Montalita” Savanoriø pr. 192, Kaunas Tel.: 8-61039055 Fax.: 8-37-479726

 

IESKOME PARTNERIU

MONTALITA

UAB THERMA LUX teikia ðias paslaugas: - vonios kambario árangos montavimas; - vonios kambario árangos iðmontavimas; Montavimo darbams suteikiama 6 mën.- 1 metø garantija. Ðiuo metu ieðkome naujø partneriø ir siûlome Jums bendradarbiauti! Sudarius tarpininkavimo sutartá, mûsø paslaugoms taikoma nuo 20 procentø atlygis priklausomai nuo uþsakymø kiekio, darbø apimties.Minimali uþsakymo suma- 300 litø.Jokiu ásipareigojimø jums , ásipareigojame tik mes moketi 20 procentø jums, nuo jusø uþsakymø kiekio. Jus siûlot – mes mokame. Darbus atliekame visuose Lietuvos miestuose! Galimi ir kiti bendradarbiavimo variantai, bei specialûs pasiûlymai. Þemiau pateikiame maþmenines montavimo darbø kainas. Labai malonu, kad radote laiko pasidomëti mûsø pasiûlymu. Tikimës malonaus ir prasmingo bendradarbiavimo. Lauksime Jûsø atsakymo, pasiûlymø. Su pagarba, Deimante Bereznevièûtë Vadybininkë UAB “Montalita” Savanoriø pr. 192, Kaunas Tel.: 8-61039055 Fax.: 8-37-479726

 

ieskome dizaineriu, uzsakymu.

Ieskome baldu gamybos uzsakymu.Siulome gera procenta nuo projekto sumos.

 

Siûlome bendradarbiavimà interjero dizaineriams

MORITA UAB

Siûlome bendradarbiavimà interjero dizaineriams. Didelis varstomø/stumdomø vidiniø durø pasirinkimas-italiðkos, vokiðkos, lenkiðkos. Geros bendradarbiavimo sàlygos!

 

Teikiame CNC frezavimo paslaugà

UAB "Dzûkija"

Atliekame frezavimo paslauga CNC (programinëmis koordinatinemis, 4-aðiø)staklëmis ið medþio masyvo ir ávairiø ploksèiø:MDF,MDP,LMDP,Fanëros ir kitø.

 

Medienos gaminiai

Dogre Baldai

Masyvas - Laiptai, durys, baldai, kolonos, ávairûs dirbiniai ið medienos, sienø dekoras ið medþio, taip pat galime pagaminti detales baldams pagal uþsakymus. Faneruotë – Durys, baldai. LMDP – Baldai. Taip pat ieðkome partneriø norinèiø prekiauti mûsø gaminama produkcija.

 

Gaminame montuojame spintas, drabuzines su stumdomom durim

Individuali veikla

Gaminame atvezame montuojame spintas drabuzines pertvaras su stumdomom sistemom

 

Ieðkome baldu gamintoju

UAB "Jolugamos baldai"

SEKMINGAI DIRBANTI, GEROJE VIETOJE 600 KV.m PARDUOTUVE, ieðko korpusiniu,bei minkðtø baldø gamintojø.

 

ieskome dizaineriu bendradarbiavimui

ieskome bendradarbiavimui interjero, baldu dizainerius

 

Þiogita

Ieðkome nestandartiniø baldø ir interjero detaliø gamintojø, kurie norëtu realizuoti savo produkcija Maþeikiø mieste bei bendrame salone nuomotis patalpas savo ekspozicijai.

 

Baldø gamyba ið medienos masyvo

TÛB" Juodupys"

Gaminame baldus ið medienos masyvo(àþuolo,uosio).Galime pagaminti pagal pateiktus brëþinius arba eskizus.Baldai gali bûti beicuoti,daþyti,lakuoti,aliejuoti.Galime pritaikyti prie jau esanèiø kitø baldø(dizainà,spalvas). Baldai-aukðtos kokybës

 

Ieðkome prekybos partneriø

UAB Miego magija

Ieðkome prekybos partneriø norinèiø prekiauti aukðtos kokybës ortopediniais èiuþiniais ir pagalvëmis ið viskoelastinës medþiagos.

 

IESKOME PARTNERIU (SIULOME MDF DAZYMA)

UAB "AVORMITAS"

Imone siulo MDF pjovima, frezavima, dazyma, lakavima, beicavima, sendinima,(dirbame su savo medziagom) Dazome plastika, metala bei stikla. Teikiame transportavimo paslauga.Jieskome partneriu visoje Lietuvoje ir ne tik.

 

ieskome partneriu,uzsakovu visoje lietuvoje

Gaminame visus korpusinius baldus is lmdp,mdf. Dazome, restauruojame baldus.Siulome kokybiska baldu gamyba, trumpus terminus.

 

Ieðkome partneriø

UAB "Baltijos baldai"

Ámonë gamina minkðtus svetainës, jaunuolio kambario baldus, Baldus ið berþo masyvo. Iðkome ámoniø visoje Lietuvoje norinèiø prekiauti mûsø gaminamais baldais. Sàlygos sutartinës.

 

Ieskome uzsakymu medienos gaminiams

UAB "Dogre baldai"

Ieskome uzsakymu medienos gaminiams, taip pat gaminame baldus (Masyvas, faneruote, LMDP), Duris (faneruote, masyvas), laiptus.

 

CNC

AB BALTICSOFA

Minkðtø baldø ámonë siûlo bendradarbiauti. Naujausiu CNC medienos gaminiø apdirbimo centru galime frezuoti kreivalinijines baldines detales ið medienos droþliø plokðtës, klijuotos faneros 10, 15 mm ar kitø storiø. Jeigu pageidaujama – galime patys nubraiþyti supjovimo kortas.

 

Ieskau uzsakovu baldu gamybai

UAB "MA stakles'

Ieskome uzsakovu baldu gamybai.Galime gaminti baldu ruosinius.

 

ieskau partneriu

siulau kokibiska mdf medzio dazyma lakavima beicavima

 

Siulome bendradarbiauti

UAB "SV Transport"

Sveiki. Siulome bendradarbiauti. Siuo metu galime pasiulyti savo transporta Jusu kroviniu pervezimams Lietuvoje, Pabaltijo salyse bei visoje Europoje uz priimtina kaina. UAB "SV Transport" (Siaures Vilkas padalinys) uzsiimineja kroviniu pervezimais jau nuo 1993m. Per siuos metus sugebejome issiugdyti klientu pasitikejima, tuo paciu padidindami sunkvezimiu parka iki 98 masinu skirtu krauti ivairaus tipo kroviniams. Jei domina bendradarbiavimas su musu bendrove, prasau susisiekti pateiktu telefono numeriu arba elektroniniu pastu. Pagarbiai, Aurimas Butvilauskas UAB "SV Transport" vadybininkas mob.: 8 620 27034 el.pastas: aurimas@svtransport.lt web: www.svtransport.lt

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës