Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15
 

Ieskome partneriu

UAB therma lux

Ieskome partneriu, kroviniu pervezimui mikro autobusiuku.

 

Ieðkome pardavimo partneriø

ÁI "Ginoris"

Gaminame metlinius baldus ið kalviðkø detaliø, interjero detales, laiptø turëklus.

 

Ieðkome partneriu

Þiogita

Ieðkome gamintojø, kurie galëtø pagal pateiktus projektus pagaminti baldus. Taip pat domina naturalios medienos gaminiai

 

Siûlome darbà

Life by AJ

Iki rugsëjo 17 d. ieðkome architekto - dizainerio, kuris imtusi darbo su paveldo objektu. Uþsakovas pageidauja aristokratiðkai - klasikinio interjero. Reikës suprojektuoti arklidë. Darbai numatomi nuo lapkrièio mënesio. Praðom atsilepti. (2h. þemës ir apie 300 kv.m objektas, kuri reikia papildomai renovuoti).

 

Ieðkome

UAB ''ARMETAS''

Ieðkome nestandartiniø baldø gamintojø Ðiauliø mieste, norinèiu prekiauti savo produkcija mûsø parduotuveje.

 

Ieðkome prekybos partneriø, bei plotø nuomai

"ERELITOS BALDAI"

UAB "Erelitos baldai" gaminanti minðtus baldus : svetainei, jaunuolio kambario, biuro kambariui.Platus gaminamos produkcijos asortimentas.Ieðkome prekybos ámoniø norinèiø prekiauti mûsø gaminiais visoje Lietuvoje bei uþsienio rinkose. Turime savo logistikos departamentà, kuriuo pristatome baldus visoje Europoje.Taip pat ieðkome nuomos ploto visoje Lietuvoje, siûlyti ávairius variantus.

 

MDF iðpjovimas ir daþymas

UAB "Baldmax"

Turime daugiametæ patirtá baldø gamyboje, todël siûlome kokybiðkus MDF apdirbimo darbus (pjaustymà, daþymà).

 

Gaminame nestandartinius virtuves, biuro, prieðkambario, svetainës, vaikø, jaunuolio ir kitus baldus.

UAB "KPK"

UAB “KPK” projektuoja ir gamina nestandartinius baldus pagal individualius uþsakymus. Mûsø kolektyvas jaunas, taèiau turintis daug patirties nestandartiniø baldø gamyboje. Mûsø dizaineris atvyks á vietà, iðmatuos, iðklausys jûsø pageidavimus bei pateiks detalø gaminio projektà. Mes bendradarbiaujame su architektais ir dizaineriais, visuomet ásigiliname á jûsø poreikius. Baldai projektuojami pagal patalpos iðplanavimà, funkcinæ paskirtá bei kliento pageidavimus. Todël mûsø specialistai jums pasiûlys optimaliausià variantà. Baldus gaminame ið LMDP (laminuotos medþio droþliø plokðtës). Mes galime pagaminti visus baldus, kurie gaminami ið ðios plokðtës : biuro baldus, virtuvës baldus, prieðkambario, vonios kambario, miegamojo, vaikø kambario baldus, sekcijas, spintas, spintas su stumdomosiomis durimis bei kitus nestandartinius baldus.

 

BALDU DAZYMAS

UAB "AVORMITAS"

Imone siulo greita ir kokybiska baldu, MDF ir kitu medienos bei metalo gaminiu dazymas, lakavima, beicavima, sendinima. Galime patys transportuot.

 

Ieskome partneriu: Minkstu baldu gamintoju

....

ieskome minkstu baldu gamintoju kurie galetu tiekti baldus i klaipeda prekybai (ekspozicija nemokama pageidautina) jei mokama ekspozicija pageidaujama issipirkti baldo vieta saleje o ekspozicija apmokame mes. lauksime jusu pasiulymu.

 

Ieskome baldu salonu, parduotuviu

UAB AURIKSA

Baldu salonams bei parduotuvems galime tiekti standartinius svetaines, miegamojo, biuro , vaiku kambario baldus.

 

Esame vienetiniø nestandartiniø baldø gamintojai ir ðiuo metu ieðkome partneriø (interjero dizaineriø, interjero salonø, baldø prekybininkø)

UAB "Baldmax"

Mes uþsiimame nestandartiniø biuro, svetainës, miegamojo, prieðkambario, virtuvës ir vonios baldø gamyba ið lakuotos, daþytos, laminuotos, lukðtu dengtos MDP, be to gaminame ir oda aptrauktas detales. Mûsø ámonë gamybos srityje dirba jau 5 metus, per ðá laikà esame árengæ net tik daugybe privaèiø, bet ir visuomeniniø objektø ( E. Buèinskienës protezavimo klinika, plyteliø salonas "Linea", UAB "Jolsana" biuras, kavinë "Londonas"). Didelá dëmesá skiriame kokybei, stiliui ir technologiniø naujoviø diegimui. "Baldmax" projektuoja ir gamina baldus pagal kiekvieno individualaus kliento poreikius. Pas mus klientø norai ir idëjos tampa unikaliu ir funkcionaliu baldu.

 

baldu gamintojams siulome bendradarbiavima

K.J.Ðimkaus individuali imonë

sveiki, siulome jums gaminius is aliuminio profilio:dureles ,lentynu laikiklius.taip pat galime pasiulyti gaminius nuo stiklo iki metalo

 

Bendradarbiavimas

I.Á. "Þiogita"

Iðkome kolegø bendradarbiavimui.

 

LMDP gaminiai

Su patentu

Gaminame kietuosius nestandartinius baldus. Domina - partneryste.

 

BALDØ DAÞYMAS

Volmyra

Imone siulo kokybiska baldu-mdf ir kitu medienos gaminiu dazyma, lakavima, sendinima.

 

Oda baldams ir interjerui

UAB "ÞAKONA"

Itin aukðtos kokybës natûrali oda prabangiø baldø restauravimui ir gamybai bei interjero dekoravimui. Taip pat galime pasiûlyti ir aukðtos kokybës ávairiø faktûrø ir spalvø dirbtinæ odà baldams bei interjerui.

 

Plaèiausias naturalaus akmens iðsirinkimas Baltiojos ðalyse

UAB "Baltigora"

Kolonos, fontanai, vonios santechnika, statulos, lauko baldai, pavësinës ir kiti gaminiai ið natûralaus akmens – naujos idëjos Jums ir Jûsø namams. Mûsø gaminiø pavyzdþiø rasite www.stonera.lt svetainëje. Pagaminsime jûsø pageidaujamà gaminá pagal specialø uþsakymà, labiausiai atitinkantá Jûsø poreikius. Kodël verta bendradarbiauti su mûsø ámone: * Aukðta kokybë ir patrauklios kainos * Gaminimas pagal individualius uþsakymus * Plaèiausias Baltijos ðalyse natûralaus akmens dirbiniø pasirinkimas * Nestandartiniai sprendimai pagal kliento pageidavimà

 

Ieðkome baldu gamintoju

UAB "Jolugamos baldai"

Sekmingai dirbanti,miesto centre esanti 600kv m parduotuve, ieðkome minkstø ir korpusiniø baldø gamintojø.

 

Mdf , medienos ir metaliniu detaliu dazymas

imone

imone siulo greita ir kokybiska mdf, medienos, metalo konstrukciju, baldu dazyma, lakavima, sendinima, galim patys transportuoti.

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës