Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15
 

Siulome baldu daþyma

UAB

Imone siulo greita bei kokybiska mdf, ir medienos daþyma, lakavima, sendinima, galime patys transportuot

 

Ieðkome partneriø

UAB "Antoris"

Ieðkome prekybos partneriø, norinèiø prekiauti mûsu gaminama podukcija.

 

Uþsiimame vienteiniø nestandartiniø baldø gamyba ir ðiuo metu ieðkome partneriø (dizaineriø, interjero salonø, baldø prekybininkø)

UAB "Baldmax"

Mes uþsiimame nestandartiniø biuro, svetainës, miegamojo, prieðkambario, virtuvës ir vonios baldø gamyba ið lakuotos, daþytos, laminuotos, lukðtu dengtos MDP, be to gaminame ir oda aptrauktas detales. Mûsø ámonë gamybos srityje dirba jau 5 metus, per ðá laikà esame árengæ net tik daugybe privaèiø, bet ir visuomeniniø objektø ( E. Buèinskienës protezavimo klinika, plyteliø salonas "Linea", UAB "Jolsana" biuras, kavinë "Londonas"). Didelá dëmesá skiriame kokybei, stiliui ir technologiniø naujoviø diegimui. "Baldmax" projektuoja ir gamina baldus pagal kiekvieno individualaus kliento poreikius. Pas mus klientø norai ir idëjos tampa unikaliu ir funkcionaliu baldu.

 

Ieðkome partneriø

UAB "Skrynius"

UAB "Skrynius" projektuoja ir gamina ávairiausios paskirties baldus: virtuvës, spintas su slankiojanèiomis durimis, drabuþines, prieðkambario, vaikø ir jaunuolio kambario, miegamojo, svetainës, biuro ir kt. Kvieèiame bendradarbiauti architektus,interjero dizainerius, statybos firmas, prekybos ámones, kurioms galëtume pasiûlyti savo paslaugas ar produkcijà.

 

Nemokama uþklausa perkraustymo paslaugoms

UAB Bûsto paslaugos

www.PerkraustymoPaslaugos.lt - PADËS JUMS iðsirinkti paslaugø teikëjà, atlikti apklausà ir gauti geriausius perkraustymo paslaugø pasiûlymus. Jums nereikës ieðkoti paslaugø teikëjø, skambinti, klausinëti - tiesiog uþpildykite Jus dominanèiø PASLAUGØ UÞKLAUSOS FORMÀ ir iðsiøskite - jûsø pasiteiravimà gaus jûsø paèiø pasirinktos bendrovës, teikianèios perkraustymo ir kroviniø gabenimo paslaugas. Ir visa tai - NEMOKAMAI.

 

Greitai ir kokybiskai atliekame visus tekinimo darbus

UAB "INDUSTERA"

Mes sëkmingai dirbame metalo apdirbimo srityje. Greitai ir kokybiðkai atliekame visus tekinimo darbus pagal Jûsø pateiktus brëþinius ir reikalavimus. Bendradarbiaujame tiek su Lietuvos, tiek su garsiomis Europos ámonëmis.

 

GAMINAME MINKSTUS BALDUS, Ieskome partneriu

UAB "Baltijos baldai"

UAB Baltijos baldai pagrindinë veikla – minkðtø ir korpusiniø baldø gamyba, didmeninë ir mazmeninë prekyba.Mûsø baldai yra funkcionalûs, pasiþymi aukðta kokybe, dël naudojamø kokybiskø medþiagø ir ypatingø gamybos technologijø. Norime jums pasiulyti bendradarbiauti.

 

Projektuojame ir gaminame nestandartinius baldus

UAB "Arpolis"

Esame veikli, kûrybinga, besidominti naujomis tendencjomis ir technologijomis komanda, galinti ágyvendinti Jûsø norus. Mes ne baldø parduotuvë. UAB „Arpolis" komanda uþsiima individualiø nestandartiniø baldø projektavimu ir gamyba. Savo patirtá ir idëjas sujungæ su Jûsø fantazija sukuriame 3D vizualizacijà-projektà, kurá vëliau kokybiðkai ágyvendiname. Jei trumpai:„Mûsø privalumai - JÛSØ PATOGUMUI!" Projektuojame ir gaminame korpusinius: Virtuvës baldus Spintas su stumdomosiomis durimis Prieðkambario; Svetainës; Miegamojo; Vonios; Ofiso; Vaikø kambario baldus; Prekybinæ árangà.

 

ieskome gamintoju, didmenininku kurie gamina idomiu formu interjero aksesuaru, miegamojo baldu, lovatiesiu, anklodziui ir patalynes komplektu Panevezyje nuo rugpjucio menesio atsidarysim

uab ikurimo stadijoj

Laba diena ieskome gamintoju, didmenininku kurie gamina idomiu formu interjero aksesuaru, miegamojo baldu, lovatiesiu, anklodziui ir patalynes komplektu. Parduotuves interjera kurs dizaineris, kad butu idomiai pateikti gaminiai. Musu tikslas sukurti kuo didesni pasirinkima isskirtiniu originaliu daiktu ir darbuotoju komanda rodanti isskirtini demesi, isiklausti i kliento norus, profesionaliai ir maloniai juos aptarnauti. Koks Jusu poziuris, ar sutiktumete ekspozicijai duoti konsignacijai savo prekes? Panevezyje patalpu plotis 108kv.m vienoje is pagrindiniu miesto gatviu smelynes g. viename is prekybos centru. Norime sukurti jauku, idomiu aksesuaru bei baldu salona. Dar planuojame prekiauti baldais is katalogu. Lauksime ivairiu ideju ir pasiulimu. Pagarbiai Ausra

 

ieðkome partneriø nestandartiniø baldø gamybai

RA baldai

Ieðkome parneriø nestandartiniø baldø gamybai.Gaminame virtuvës,prieðkambario,svetainës baldus,stalus,lovas ir kt.

 

Ieðkome partneriø bendradarbiavimui Kauno, Klaipëdos, Ðiauliø, Panevëþio regionuose

UAB Vistilë

Prekiaujame unikaliomis interjero detalëmis – bioþidiniais. Tai þidiniai, kuriems nereikia kamino, papildomos instaliacijos. Jie yra itin aukðtos kokybës, saugûs ir praktiðki. Ieðkome partneriø bendradarbiavimui Kauno, Klaipëdos, Ðiauliø, Panevëþio regionuose. Tel. (85) 27 37 807 Faks. (85) 27 37 651

 

Siûlome baldø perveþimo, bei uþneðimo paslaugas Jûsø klientams.

UAB "Parnasas"

Teikiame visas perkraustymos paslaugas Lietuvoje ir uþsienyje. Transporto paslaugos - Pabaltyje. Norime pasiûlyti baldø perveþimo, bei uþneðimo paslaugas Jûsø klientams. Esame ásikûræ Vilniuje, bet turime atstovus ir kituose miestuose. tel. 8-5-2715959 mob. 8-656-80235 www.perkraustymas.lt www.parnasas.lt

 

Ieðkome partneriø.

UAB"Ronada LT"

Ieðkome partneriø bendradarbiavimui.

 

ieðkome partneriø ; atliekam daþyma

UAB "Gerdexa"

UAB "Gerdexa" pradëjusi savo veiklà 2004 metais teikia baldø bei kitø medienos gaminiø daþymo paslaugas. Mûsø paslaugos apima daþymà, lakavimà, beicavimà, sendinimà ir t.t. Mes siûlome tiek standartiniø, tiek individualiø, iðskirtinio dizaino, baldø daþymà. Ðiuo metu su mumis bendradarbiauja virð 40 lietuvos imoniu..

 

Baldø gamyba

IÁ "Rodana"

Nestandartiniø korpusiniø baldø gamyba.Tai virtuvës,miegamojo,jaunuolio,biuro baldai,sekcijos,sistemos.Galime gaminti didesnëmis partijomis.Ieðkome partneriø baldø prekybai uþsienyje.

 

IEÐKOME PARTNERIØ

UAB "BLAKÐTAS" BALDAI VISIEMS

Ðiuo metu mes bendradarbiaujame su didþiausiais Vokietijos ir Lenkijos baldø gamintojais, kuriø produkcija pasiþymi aukðta kokybe ir priimtina kaina. Palaikydami glaudþius ryðius su gamintojais, tapome vienais ið patikimiausiø jø produkcijos platintojø Lietuvoje. Kadangi baldus importuojame patys, savo pirkëjams ir partneriams, galime pasiûlyti ne tik platø svetainës, miegamojo, jaunuolio, prieðkambario, biuro, virtuvës ir valgomojo baldø asortimentà, bet ir þemiausias kainas, lanksèias bendradarbiavimo sàlygas.

 

kvieèiame bendradarbiauti

UAB "SJOLA"

Projektuojame ir gaminame biurams ir vieðbuèiams baldus, taip pat baldus namams (virtuvës, miegamojo, svetainës) pagal individualius uþsakymus.kvieèiame bendradarbiauti architektus, interjero dizainerius ir statybos firmas.

 

Ieðkome partneriø

Itesta

Mes kuriame 3D vizualizacijas ávairioms NT ámonëms. Galëtume Jûsø baldus naudoti mûsø kuriamose interjero, eksterjero vizualizacijose. Jeigu susidomëjote, susiekite su mumis ir aptarsime bendradarbiavimo galimybes. Prisegu nuotraukas, kaip atrodo mûsø sukurti baldai.

 

Ieðkome partneriø

UAB"Keruþis"

Gaminame nestandartinius korpusinius baldus ið LMDP ,MDF.Atidarëme naujà daþymo linijà su ðiuolaikiðkai árengtomis kameromis.Galime pasiûlyti kokybiðkas ir greitas medþio, medþio lukðto daþymo,lakavimo, beicavimo paslaugas. MDFui suteikiame sendinimo efektà.

 

LMDP ruosiniai

UAB"Audrelina"

UAB "Audrelina" pjauna baldines detales pagal kliento pateiktus matmenis is lenkiskos,vokiskos,austriskos LMDP plokstes.Atlieka detaliu kantavima PVC kantais.Detales pristatome kliento nurodytu adresu visoje aukstaitijoje

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës