Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15
 

Konstravimas

Partner

Darau eksportuojamu standartiniu balsu surinkimo instrukcijas.

 

Ieskome uþsakovu

UAB"LAKÐMË"

Metalo gaminiai. Gamyba pagal uzsakovo brezinius.

 

Ieðkome baldininkø

UAB "Porolita"

Mes liejame ávairiø formø porolonà. Detalës yra skirtos minkðtiesiems bei ofiso baldams, automobiliø, laivø, lëktuvø, invalidø veþimëliø sëdynëms ir kt. Galime pagaminti ávairias nestandartiniø dydþiø detales, priklausomai nuo individualaus kliento poreikiø. Palyginus su áprastu (pjaustomu) porolonu, lietas porolonas yra tvirtesnis ir, naudojimo metu, deformuojasi tolygiai; tinkamai naudojant, gaminys nepraras savo formos visà savo gyvavimo laikà. Lieto porolono detalës paspartina gamybà ir sumaþina gamybos bei surinkimo kaðtus, gaminant sudëtingesnius produktus, o taip pat suteikia galimybæ vystyti originalesnës iðvaizdos gaminius. Produktai, pagaminti naudojant lieto porolono detales atrodo patraukliau, yra atsparesni deformavimui, taigi yra patogesni bei patvaresni. Mes taip pat liejame porolono detales, kuriose naudojame specialø chemikalà – melaminà, kas padidina detaliø atsparumà ugniai. Priklausomai nuo kliento pageidavimo, gaminame porolono pagalves su metaliniø rëmø konstrukcijomis. Rëmø gamybai turime pilnai árengtà metalo cechà. UAB “Porolita” gali ir yra pasirengusi padëti patenkinti Jûsø iðrankiausiø klientø poreikius!

 

Ieðkome prekybos ámoniø

UAB "Erelitos baldai"

UAB "Erelitos baldai" gaminanti minðtus baldus, svetainei, jaunuolio kambario, biuro kambariui.Platus gaminamos produkcijos asortimentas.Ieðkome prekybos ámoniø norinèiø prekiauti mûsø gaminiais visoje Lietuvoje.

 

ieskome partneriu

uab

ieskome partneriu kuriems pagal pateiktus brezinius galetumem gaminti nestandartinius baldus dirbame su lmdp ir naturalia mediena

 

ieskome tiekeju iki liepos menesio

uab ikurimo stadijoj

Laba diena ieskome tiekeju,kuriu veiklos sritis didmenyne prekyba-gamyba antklodemis, ciuziniais, baldais, patalyne.Domina kainos,pasiulimus siusti audroneviva@gmail.com Dziaugtumemes imoniu pasiulimais kurios sutiktu kad uz produkcija susimoketi dalimis per kokius 2-3menesius laikotarpyje atsiskaitytume, kadangi atidarymo metu daug islaidu, sutartis surasytume pas notara. Lauksime ivairiu pasiulimu aciu

 

Ieðkome partneriø

Moralgrim s.l

Ieðkome baldø gamintojø (virtuvës, miegamojo ir kt.; durys (lauko,vidaus)).Tarpininkaujame su kitomis ðalimis. Domina exportas: kainos, jûsø produkcijos katalogas,% is fabriko pusës, distribucija

 

Ieðkome prekybininkø

UAB DAISADUS

Jau 10 metø baldø rinkoje sëkmingai dirbanti ámonë gamina standartinius ir nestandartinius baldus.Visi baldai gaminami kompiuterizuotais apdirbimo centrais,kuo pasiekiama aukðèiausia gaminiø kokybë.Naudojame naujausias kompiuterines projektavimo programas,to pasekoje paðalinama galimybë þmogiðkosioms klidoms.Per trumpà laikà galime pagaminti dideles partijas standartiniø baldø.Ámonëms dirbanèioms su IMOS projektavimo sistema teiktume nuolaidas.

 

Ieðkome parneriø

UAB "Gforma"

Gaminiai ið "akmens masës", Corian®, Montelli: stalvirðiai virtuvei, valgomajam, vonios kambariui ir praustuvai. Visi gaminiai gaminami individualiai pagal Jûsø norus. Dizaino galimybës praktiðkai beribës. Todël turësite tikrai unikalø nepakartojamà gaminá, kuris Jus dþiugins eilæ metø.

 

Siulome gaminius ið betono: namø,lauko,sodo ir parko aplinkos dekoravimui.

''ART BETONAS.LT''

"ART BETONAS.LT" Gaminame ir parduodame gaminius ið betono: namø,lauko,sodo ir parko aplinkos dekoravimui. (Ávairios skulptûros,fontanai ir gëliø vazonai).Viso asortimento nuotraukos - http://picasaweb.google.ru /sergej.sld

 

SIÛLOME SAVO ÁVAIRIØ BALDØ GAMYBÀ

"RRR" BALDAI

KIETØJØ BALDØ GAMYBA! GAMINAME:SPINTAS;KOMODAS;OFISO BALDUS;VIRTUVËS BALDUS;PRIEÐKAMBARIUS;MIEGAMOJO BALDUS;VAIKØ KAMBARIO BALDUS. GERAS KAINOS IR KOKYBËS SANTYKIS!

 

Ieðkome patalpø

UAB "DuTomai"

Ámonë uþsiimanti korpusiniø baldø gamyba ir prekyba, ieðko prekybiniø patalpø Vilniaus mieste. Laukiame pasiûlymø ir ið buitnës technikos bei minkðtø baldø prekybininkø,norinèiø kartu nuomotis patalpas.

 

Ieðkome partneriø

UAB "Aksinta"

UAB "Aksinta" projektuoja ir gamina stalvirðius, baldus, palanges ið dirbtinio akmens Corian.

 

siulome MDF ir medienos dazyma, lakavima, beicavima

dazymas

Siûlome MDF ir medieno gaminiø daþymà, lakavimà, sendinimà, beicavimà.Prireikus gaminius poliruojame. Galime patys transportot á reikiamà vietà. Kokybæ garanuojame.

 

Ieðkome partneriø

UAB "Baldima"

UAB “BALDIMA” projektuoja nestandartinius virtuvës, miegamojo, prieðkambario, vonios kambario bei kitus korpusinius baldus, stumdomas duris ir pertvaras. Teikiame laminuotos MDP pjovimo ir laminavimo paslaugas.

 

Ieðkome partneriø

L.Joniko firma

Siûlome baldu gamybos ir prekybos ámonëms transporto paslaugas ið /á Austrijos,Èekijos,Slovakijos,Lenkijos,Vokietijos,Belgijos,Olandijos.Veþame pilnus ir dalinius krovinius.Mûsø imonës kredo:Skubiai ir laiku.

 

Ieðkome partneriø

UAB "Meduga"

UAB "Meduga" gaminanti korpusinius baldus ieðko pardavimø partneriø.

 

Ieðko verslo partneriø (Dizaineriø, Architektø)

UAB „BALDØ MEKA“

UAB „BALDØ MEKA“ dirbanti sëkmingai nuo 1995 metø pleèia savo veikla ir ieðko verslo partneriø (Dizaineriø, Architektø) Vilniaus mieste ir jø apskrityse. Mûsø paslaugos: statybos darbai (nuo-iki), interjeras, projektavimas, baldø gamyba, transportavimas ir montavimas objektuose. Minkðti baldai. Dirbame su medþiagomis: mediena, natûralus lukðtas, LMDP(laminuota medþio droþliu plokðtë). Naudojame tik profesionalius árankius, darbus atlieka meistrai turintys didele patirtá baldø gamyboje bei jø montavime.

 

IESKOME PARTNERIU BALDØ PREKYBAI

UAB "Blakðtas"

UAB “Blakðtas” pagrindinæ veiklà vykdo Marijampolës regione, kur yra atidarytas baldø salonas “Baldai visiems”. Mûsø ámonë ið Vokietijos importuoja minkðtuosius gobeleninius ir odinius baldus, þurnalinius ir tv-audio staliukus.Ið Lenkijos - korpusinius baldus. Taip pat prekiaujame minkðtaisiais lietuviðkais baldais.

 

Ieðkome partneriø

UAB "Alksnio baldai"

Gaminame miegamojo baldus ið natûralios medienos. Turime platø lovø, komodø, spinteliø asortimentà. Ieðkome partneriø, galinèiø realizuoti mûsø produkcijà visoje Lietuvoje.

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës