Ámonës registravimas   Prisijungti
inter.lt
Lietuviškai Lietuvių     English English     русский Русский

Kas ieðko, tas randa:    

         Populiariausios paieðkos
Naujienos Straipsniai Baldø gamyba Baldø pardavëjai Interjeras Partnerystë Skelbimai
 
 Naujausi baldai
 Iðpardavimas!
 Antikvariatas
 Baldai su defektais
 Biuro baldai
 Darbo kambariui
 Ãˆiuþiniai, grotelës
 Eksterjeras
 Interjeras
 Korpusiniai baldai
 Lauko baldai
 Miegamojo baldai
 Minkðti baldai
 Odiniai baldai
 Provanso stiliaus baldai
 Slenkanèios sistemos
 Stalai ir këdës
 Svetainës baldai
 Vaiko kambario baldai
 Virtuvës baldai
 Vonios kambariui
 
 
 

Pagrindinis /

Partnerystë

     
Ávesti savo skelbimà Jeigu ieðkote partneriø palikite savo skelbimà
 
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

Esame gamintojai, ieðkome prekybos partneriø

UAB "Antoris"

UAB \"Antoris\" Minkðtø svetainës baldø gamintojas. Ieðkome prekybos partneriø visoje Lietuvoje.

 

Sedmaisiai

Remigijus Balciunas

Sedmaisiai pusku pusku tai minksti,jaunatviski,nestandartiski bei linksmi baldai:)Mes siulome ivairiu formu,spalvu,bei medziagu ir odu asortimenta, is kurio tikrai isirinksite sau tinkanti ir patinkanti sedmaisi.

 

ieskome baldu dizaineriu ,arhitektu.

 

Ieskome partneriu

UAB "Rolgitas"

Esame baldu gamintojai is siauliu. Siuo metu turime atsidare parduotuve ir ieskome partneriu, kas galetu tiekti mikstus baldus, kedes, buitine technika, reikalinga virtuvems, stalus. Viskas reikalinga ekspozicijai. pasiulymus teikite info@rolgitas.lt

 

Patalpos, nuoma

Arunas

Iðnuomojamos komercinës paskirties patalpos Visagine, Sedulinos al.6., Bendras plotas 216 m2. Galima su iðpirkimu. Tel: 867132615.

 

Prisidëèiau prie verslo_DOMINA ÁVAIRÛS VARIANTAI

Tomas Povilaitis

Europos sajunga man suteikia paramà verslui pradëti. Prisidëèiau prie jau egzistuojanèio ar kuriamo verslo, norëèiau tapti verslo dalininku. Pagal iðsilavinima esu baldu-medienos gamybos technologas ir tai bûtø artimiausia veikla ðirdþiai, kai galeèiau remtis ir ágyta patirtimi. Siûlyti ávairius variantus.

 

Ieskome tiekeju

Ziogita

Ieskome tiekeju, galinciu tiekti prekes reikalingas namams, biurams, mokykloms...

 

Afrido Invest, UAB. Baldø, fasadø, MDF daþymas

Afrido Invest, UAB

Afrido Invest, UAB. Baldø, MDF daþymas blizgus 130 Lt/m2, matinis 90 Lt/m2, baldø, stiklo ir kitø medienos bei metalo gaminiø daþymas, poliravimas, perlamutrinis daþymas, lakavimas, beicavimas bei sendinimas. Raiþyto ar frezuoto MDF daþymas. MDF pjaustymas pagal uþsakovo brëþinius. Baldø daþymas, projektavimas ir gamyba. Uþtikriname gaminiø ilgaamþiðkumà, dideli atsparumà aplinkos poveikiui. Turime galimybæ transportuoti ið visos Lietuvos.

 

Ieðkome tiekëjø

Jusada Group, UAB

ieðkome gamintojø, norinèiø prekiauti internetu savo produkcija. Paslauga NEMOKAMA.

 

Esame gamintojai

Bertai Products

Esame gamintojai naminiu gyvunu inventoriaus. Ieskome prekybininku. Antkakliai, pavadeliai, petnesos ir kt. Gera kokybe, medziagu ivairove, isskirtiniai modeliai, prieinamos kainos ir geros salygo.

 

Ieðkome partneriø (baldø dizaineriø)

Individuali ámonë "DIZAINO laboratorija"

Ieðkome nestandartiniø, korpusiniø baldø dizaineriø, galinèiø ieðkoti klientø, bei projektuoti baldus. Domina Vilniaus miestas.

 

Ieðkome partneriø (baldø dizaineriø)

2x2 Baldai, (UAB "Tactus Vitea"

Ieðkome nestandartiniø, korpusiniø baldø dizaineriø, galinèiø ieðkoti klientø, bei projektuoti baldus. Domina Vilniaus mietas.

 

Studija-Sensus.lt ieðko prekybos partneriø

Studija-Sensus

Laba diena, Mes gaminame ávarius pintus baldus ir ieðkome baldø salonø, bei kitø suinteresuotø þmoniø kurie norëtø prekiauti mûsø gaminama produkcija. Mûsø gaminamà produkcijà galite pasiþiûrëti interneto svetainëje www.studija-sensus.lt , jeigu jus sudomino mûsø gaminama produkcija praðom susisiekti su mumis.

 

DIZAINO laboratorija uþsiima baldø pagal individualius uþsakymus projektavimu ir gamyba.

Individuali ámonë "DIZAINO laboratorija"

Mes gaminame kokybiðkus ir nebrangius biuro, virtuvës, prieðkambario, vonios kambario, svetainës, miegamojo, vaikø kambario baldus bei sekcijas, spintas, spintas su stumdomosiomis durimis ir ávairius nestandartinius baldus. Baldai gaminami ið kokybiðkø medþiagø: LMDP (laminuotos droþliø plokðtës) ir MDF (aukðto suslëgimo medþio dulkiø plokðtës). Gamyba pradedama suderinus eskizus, parinkus medþiagas bei furnitûrà. Ieðkome prekybos atstovo Vilniuje www.dizainolaboratorija.lt +370 663 71 646

 

Ieðkome meistrø visoje Lietuvoje- www.meistras1.lt

meistras1.lt

Meistras á namus PIGIAU.- www.meistras1.lt Santechnikos darbai, Elektros darbai, Apdailos darbai, Tvirtinimas, Montavimas, Fasado apdaila, Stogai, Aplinkos tvarkymas. Kanalizacija, Trinkeliu klojimas, Pamatai, Elektros instaliacija, Namo statyba, Tvoros,Vartai, Grindu betonavimas, Plyteliu klijavimas, Apdaila, Statybos darbai, Balkonai, Renovacija, Gipso kartono montavimas, Tinkavimas, Buto remontas. meistras1.lt paslaugø kainos yra bene MAÞIAUSIOS LIETUVOJE ir klientai gauna skubià ir nebrangià paslaugà, kadangi: - turime tik tiesiogines meistro paslaugos atlikimo iðlaidas, - neturime papildomø bei ðalutiniø verslo iðlaikymo kaðtø.

 

Galime prekiauti jûsø baldais Ðiauliuose

Dalia

Esame durimis ir baldais prekiaujanti ámonë, turime salonà Ðiauliuose, ieðkome baldø gamintojø ir tiekëjø ,kurie norëtø prekiauti savo gaminius mûsø salone.

 

Ieðkome partneriø

UAB Prenta, Tadas Butkus, Rinkodaros vadovas

UAB Prenta platina ir atstovauja populiariausià Lietuvoje ámontuojamà bei laisvai pastatomà virtuvës technikà nuo 1997 metø. Tuo paèiu pavadinimu sëkmingai veikdama ámonë tapo nekintanèios svarbos elementu Lietuvos rinkoje, tiek buitinës techinkos gamintojø, tiek pirkëjø atþvilgiu. Ðiandien UAB \"Prenta\" vardas siejamas su sëkmingo partnerio garantu, kuris uþtikrins: Sëkmingus sandërius kainø atþvilgiu Gausø sandëlio likutá ir stabilø tiekimà Greità pristatymà visoje Lietuvoje Patogià prekiø rezervavimo sistemà internetu Profesionalias konsultacijas Operatyvø aptarnavimà Mûsø asortimentas – tai visame pasaulyje gerai þinomø ir per daugelá metø Lietuvoje pamëgtø gamintojø ámontuojama, laisvai pastatoma bei smulki buitinë technika. Neapsiribodami ðiø pasauliniø gamintojø platinimu - Lietuvos rinkai pristatëme ir sëkmingai atstovaujame Elica, Blanco bei ISE produktus, kuriuos ðiandien puikiai paþásta kiekvienas potencialus pirkëjas. Norite bendradarbiauti? Paraðykite á info@prenta.lt ir mes su Jumis nedelsiant susisieksime!

 

Norime prekiauti Jûsø baldais

Vienetiniai.lt

www.vienetiniai.lt ádëja yra suvienyti Lietuvos menininkus, tautodailininkus, baldø gamintojus, iðskirtinio dizaino ir ávaizdþio kûrëjus. Turime svajonæ atskleisti jø gabumus bei pateikti neeilinius ðiø gamintojø-kûrëjø sprendimus Jums, iðskirtinumø ieðkotojams. Jei turite pavyzdþiø, kuriais galëtumëme prekiauti svetainëje www.vienetiniai.lt – prisiregistruokite ir talpinkite juos savo virtualiame aukciono prekiø kataloge. Mûsø noras yra visuomenei pristatyti rankomis gaminamus unikalius produktus, kuriø màsiðkai negamina nei viena gamykla Kinijoje. Kartu mes galime parduoti daugiau, kodël gi nepabandþius?

 

Nuomojama prekybinë patalpa VILNIUJE

Rokas

Nuomojama 200kvm prekybinë patalpa Vilniuje, Smolensko g. Vitrininiai langai, 1-as aukðtas.

 

Ieðkome baldø gamintojø bendradarbiauti

UAB Litservis

Esame baldais prekiaujanti ámonë parduotuves turime Marijampolëje taip pat Ðakiuse greitu metu planuojame atidaryti ir Kaune ir ieðkome baldø gamintojø ,kurie noretø savo baldais papildyti mûsø ekspozicija.

 
ATGAL
PIRMYN
 
 
 

Prenumeruok naujienlaiðká

       Ávesk savo el. paðto adresà:
    
 
Reklama    Prisijungti    Ámonës registravimas

  Ádëti á mëgiamus
Visos teisës saugomos � 2000-2024
 
Baldø pardavëjai:
 V.Indzelio i.á.
 Skinali.EU
 UAB Soflita
 Latingë
 Akmens stalvirsiai
 Fanerus UAB
 Baldø simetrija, UAB
 Cozytip
 PVP BALDAI
 Balderas
 UAB "Doris Group"
 Artukas
 Moderni erdvë
 Amores baldai
 ergostalas
 MB "Dobilo baldai"
 Vssistemos.lt
 Kesko Senukai Digital
 Geras suolas
 Frankis
 Olgos dizainas
 AUSNË
 LEOJAR
 Litbaltic
 Bûsto harmonija
 Ail Design
 Tomo Gruodþio firma AXON
 Skano LT
 VL Baldai
 Vivid-id
 Traida
 VALmarket
 Jovesa
 Viskas voniai
 UAB "Viltesa"
 Starsier
 Berry baldai
 Alarus
 World wide shop
 M-Deco
 Saloþa
 Ãˆiuzinukas
 Elevyt
 JB Group
 Vibaltpega
 JASO BALDAI
 geras-baldas.lt
 Vokiðka lova
 Ãˆiuziniai Jums
 Proho

Visos ámonës